Oldal kiválasztása

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Beton-Dimenzió Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiakban teszi közzé az általa üzemeltetett, a www.betonozz.hu domain alatti weboldalhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló Adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató).

Az Adatkezelési tájékoztató az említett weboldalon keresztül beküldött üzenetek feldolgozása során rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozik.

I. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő:                Beton-Dimenzió Kft.
Székhely:                    2067, Szárliget, István utca 39.
Postacím:                    u.a.
E-mail:                        betondimenzio@gmail.com
Telefon:                      +36 1 319 3394
Adószám:                   26598743211
Cégjegyzékszám:        11-09-026579
Kapcsolattartó:          Dajnics Lajos
Tárhely szolgáltató:    www.megacp.com

II. Az üzenetküldés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

II.1. A kezelt adatok pontos köre és az adatkezelés célja

Név:    Az adatkezelés célja az adott személy azonosítása
E-mail cím:     Az Adatkezelő és az üzenet küldője közötti kapcsolattartást szolgálja
Telefonszám:  Az üzenet küldőjének azon elérhetősége, amelyen az üzenettel kapcsolatban az Adatkezelő kapcsolatot tarthat.
Az üzenet szövege nem szükséges, hogy további személyes adatot tartalmazzon.

II.2. Az adatkezelés jogalapja

Az üzenetküldés során megadott fenti adatok tekintetében adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

II.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az üzenet küldés során megadott kapcsolattartási adatokat az üzenet megválaszolását követőn egy évig  kezeli, majd az adatokat törlik.

III. A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

 

III.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

IP cím: Az üzenetküldő felhasználó eszközéhez tartozó, az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. Az IP címet az Adatkezelő az informatikai rendszer biztonságának fenntartása céljából kezeli.
Az üzenetküldés időpontja: Az Adatkezelő a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.
Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az említett weboldalon keresztül, illetve az Adatkezelőnek a weboldalon megadott elérhetőségi adatainak felhasználásával

1)         az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó megrendelést küldjön az Adatkezelőnek (a továbbiakban: Megrendelő),
2)         az Adatkezelőt ajánlatkérés, panasz vagy egyéb célból történő kapcsolatfelvétel érdekében megkereső személy
(a továbbiakban együtt: Érintett) megfelelően részletes, pontos és átlátható tájékoztatást kapjon arról, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen célokra és körülmények között gyűjti, használja fel, kezeli, továbbá arról, hogy az adatkezeléseket illetően az Érintett milyen jogokkal rendelkezik.

 

III.2. Az adatkezelésből kizárt területek

Az Adatkezelő nem kezel olyan adatot, amelyet nem az Érintettől gyűjt. Az Érintett kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon, illetve az Adatkezelőnek a weboldalon megadott elérhetőségi adatainak használata során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Érintett hozzájárulásának beszerzése.

A weboldal használatának megkezdésével Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy a weboldal használata, illetve ajánlatkérés, panasztétel vagy más kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

IV.1. Ajánlatkérés, panasz vagy egyéb célból történő kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés jogalapja az Érintett – jelen Adatkezelési tájékoztató ismeretében adott – kifejezett, feltétlen és önkéntes hozzájárulása, panaszkezelés esetén pedig továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § -a.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ az Adatkezelő 5 (öt) évig köteles megőrizni.

A www.betonozz.hu oldalon megadott elérhetőségi adatokkal az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelőt ajánlatkérés, panasz benyújtása vagy más célból történő kapcsolatfelvétel érdekében megkeresni. Ennek során a következő személyes adatait juttatja el az Adatkezelő részére:

 • teljes név;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • levelezési cím;
 • megkeresés tárgya;
 • üzenet.

Szóbeli panasz esetén, amennyiben a panaszt azonnal nem sikerült orvosolni, Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • név;
 • lakcím;
 • panasz helye, ideje, módja, tárgya és tartalma;
 • panasz egyedi azonosítószáma.

A személyes adatok megadását panaszfelvétel esetén jogszabály írja elő, míg ajánlatkérés vagy egyéb cél esetén az Érintett saját elhatározásán alapul. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az üzenetváltás, kapcsolattartás, a megkeresésre, illetve ajánlat megadására vonatkozó válasz elkészítése, megküldése, illetve a panasz teljes körű kivizsgálása ellehetetlenül.

V.1. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintett hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

V.2. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozót vonjon be az adatkezeléseibe, amelyről a jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításával tájékoztatja Érintetteket.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

V.3. Sütik (cookie) kezelése

A cookie-k („sütik”): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az első látogatás megkezdésekor ad rövid tájékoztatást. Ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – az Adatkezelő az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja az érintettet, és kéri a hozzájárulását.

VI.1. Az Érintett jogainak érvényesítése

Érintett a jogai érvényesítésére irányuló kérelmét elküldheti az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz azonnal intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű határköltséget jelentő összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

VI.2. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az Adatkezelő Érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az Adatkezelő folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 1. 3. Kezelt adatok helyesbítése

Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél pontatlan személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának figyelembevételével. Adatkezelő a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.

 

VI.4. Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Érintett kérelmezheti, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. c) az Érintett tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érinttet kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

VI.5. Adatkezelés korlátozása

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a személyes adatok helyesbítése vagy törlése helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

VI.6. Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

VII. Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az Adatkezelő bármely fentebb megadott elérhetőségére.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszáma: (+36 1) 391-1400, fax-száma: (+36 1) 391-1410.)
 • a Fővárosi Törvényszéknél (1055 Budapest, Markó utca 27.), vagy választása szerint a lakóhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéknél.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, hatósági gyakorlat, iránymutatás, bírósági joggyakorlat, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) irányadó.

Az Adatkezelő tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások, továbbá különösen, de nem kizárólagosan:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

 

 

Szárliget, 2019. augusztus 1.

írjon nekünk!

 

Igény szerint díjmentes helyszíni felmérés és szaktanácsadás!

 

Árlistánk

Transzportbeton (mixer beton) forgalmazása, értékesítése és szállítása, szivattyú (betonpumpa) rendelés.

Gépparkunk rendszeresen karbantartott, ellenőrzött járművekből álló mixerekkel, pumixokkal és betonpumpákkal áll ügyfeleink rendelkezésére.

Amennyiben érdekli szolgáltatásunk, de előtte tájékozódni szeretne az árakról, kérjük kattintson ide:

Gyorsaság, pontosság, szakértelem!

Beton mixer

Fontos információk

Beton-Dimenzió Kft.

Telephely: 1239, Budapest Virágpatak út – 94MJ+G4 Budapest.
Telefonszám: +36 20 262 5353
E-mail: betondimenzio@gmail.com

© Beton - Dimenzió |

beton készbeton transzportbeton mixerbeton mixer beton kevert beton földnedves beton CKT beton beton árak

Copyright 2019 | All Rights Reserved | Created by Andijung Solutions - HonlapSEO